ประวัติชุมชนเลื่อนฤทธิ์

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดตึก ถนนเยาวราช มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ชุมชนประกอบด้วยคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายอินเดีย ชุมชนมีพัฒนาการมากว่าร้อยปีและเติบโตควบคู่มากับถนนเยาวราช เดิมที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิของคุณหญิงเลื่อน ภรรยาหลวงฤทธิ์ นายเวร ชาวบ้านจึงเรียกชื่อย่านนี้ว่าเลื่อนฤทธิ์ ต่อมาคุณหญิงเลื่อนได้ขายที่ดินให้กับพระคลังข้างที่ และได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นตึกแถวพาณิชย์ แล้วเสร็จในช่วงปลายยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารจัดเป็นอาคารพาณิชย์ยุคแรกๆของประเทศไทย ในช่วงแรกการใช้งานตึกแถวนั้น ใช้เป็นห้องเช่าของผู้สัญจรไปมา มีโรงน้ำชาตั้งอยู่ในชุมชนด้วย ต่อมาเมื่อชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะ ย้ายเข้ามาจับจองและอยู่อาศัย บริเวณเลื่อนฤทธิ์ก็เป็นย่านอาศัยของคนจีนแคะที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งรู้จักกันในชื่อเรียกว่า "เซี่ยงฮู้ตู้" จนเมื่ออุตสาหกรรมผ้าเริ่มเติบโตมากขึ้น คนอินเดียและคนจีนกลุ่มอื่นๆก็ได้เข้ามาเซ้งตึกและประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผ้าและอื่นๆในชุมชน

ในราวปี 2544 ชาวชุมชนได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า จึงได้มีการรวมตัวกันและเจรจากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเวลาต่อมาสำนักงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เช่าเดิมรวมตัวกันจัดตั้งเป็นบริษัท และเข้าทำสัญญาเช่าเพื่อทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและพื้นที่ ในรูปแบบของอาคารอนุรักษ์และด้วยการร่วมแรง ร่วมใจและร่วมทุนของชาวบ้านเองทั้งหมด บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปี 2555 ถือเป็นบริษัทชุมชนแห่งแรกๆของประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบของชุมชนในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Visitors: 6,497