งานโบราณคดีในชุมชนเลื่อนฤทธิ์

โครงการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโบราณคดีชุมชนเมืองเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์อาคารต่อไป โดยการดำเนินงานในครั้งนี้มีการวางผังหลุมขุดค้นกระจายไปทั่วพื้นที่ของชุมชนจำนวนมากกว่า 10 หลุม และเริ่มทำการขุดค้นหลังจากคนในชุมชนย้ายออกจากพื้นที่แล้วในช่วงต้นปี พ.ศ.2557

           ผลจากการขุดค้นครั้งนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโครงสร้างใต้ดินที่จะปรับปรุงใหม่ในพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ โดยพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบหลักฐานสำคัญ เนื่องจากการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก โดยพบหลักฐานเป็นโบราณวัตถุมากกว่า 3,000 รายการ ทางบริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์จำกัดได้ทำเรื่องขอยืมจัดแสดงต่อกรมศิลปากรสำหรับการจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ในอนาคต นอกจากหลักฐานประเภทโบราณวัตถุแล้วยังพบโครงสร้างของพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ในอดีต ตัวอย่างเช่น พื้นถนนเก่าก่อด้วยอิฐซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นถนนที่ใช้งานตั้งแต่สมัยคุณหญิงเลื่อนยังเป็นเจ้าของพื้นที่ในช่วง พ.ศ.2443-2453 ปัจจุบันได้กลบฝังเพื่อใช้สำหรับศึกษาสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

การคัดแยกโบราณวัตถุที่พบ

โบราณวัตถุที่พบในพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์มีความหลากหลายสูง เนื่องจากพื้นที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเป็นย่านการค้าที่มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาใช้งาน นักโบราณคดีจึงคัดแยกและจัดหมวดหมู่ต่างๆ ให้กับโบราณวัตถุ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ภาชนะดินเผาเนื้อดิน  ภาชนะดินเผาเนื้อดินตกแต่งด้วยวิธีการขูดขีดและกดประทับ พบในลักษณะของหม้อตาลและหม้อทะนนแบบเต็มใบ

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งตกแต่งด้วยการเคลือบน้ำดินสีน้ำตาล พบในลักษณะกระปุก และคนโท

เครื่องถ้วยจีน

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อกระเบื้อง ตกแต่งโดยการเขียนสีและพิมพ์ลายต่างๆ ลงบนตัวภาชนะ ส่วนใหญ่พบในลักษณะของชาม สามารถกำหนดอายุได้ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงและสมัยสาธารณะรัฐ หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 

           ขวดบรรจุเครื่องดื่ม

           ขวดแก้วทรงสูงสีเขียวทึบหรือสีเขียวใส ในขณะที่ขวดบางส่วนทำจากภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบน้ำเคลือบ สันนิษฐานว่าใช้บรรจุของเหลวสำหรับดื่ม เช่น เหล้า ไวน์ หรือน้ำ เป็นต้น ขวดบางใบมีตราประทับและสามารถระบุบริษัทผู้ผลิตได้ เช่น ขวดบรรจุเครื่องดื่มตรา Bols Genever จากประเทศเนเธอแลนด์ 

           ปี้ดินเผา

           ปี้ผลิตจากดินเผามีลักษณะคล้ายเหรียญขนาดเล็กมีทั้งรูปทรงกลมและทรงเหลี่ยม ด้านหน้าและหลังจะมีตัวอักษรหรือรูปต่างๆ ประกอบอยู่ ใช้แทนเงินในบ่อนพนันหรือเปรียบเทียบเหมือนกับ ชิพ ในปัจจุบัน 


           การกลบฝังโบราณวัตถุ

           สำหรับโบราณวัตถุจำพวกเศษกระเบื้อง ดินเผา และอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนการจัดยืม ทางบริษัทได้กลบฝังตามคำสั่งของกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยจุดที่ทำการกลบฝังโบราณวัตถุ อยู่ที่บริเวณระหว่างห้องหมายเลข 8 และ 10 หรือก็คือที่ตั้งของบริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์จำกัดในปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ.2564)  โดยอยู่ห่างจากตัวตึกประมาณ 4 เมตร โดยทางบริษัทฯได้ฝังโบราณวัตถุที่พบจากการดำเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่ไว้ในหีบโลหะจำนวน 4 หีบ ห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกและผ้า Geotextile อีกหนึ่งชั้น ก่อนจะกลบด้วยทรายละเอียดในชั้นสุดท้ายVisitors: 8,173