บรรยากาศกิจกรรม วันไหว้พระจันทร์ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

บรรยากาศ กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ในชุมชน สว่างไสวไปด้วย แสงของโคมไฟ ที่ถูกออกแบบ ร้อยเรียง เต็มไปด้วยเรือ่งราวของชุมชน

Visitors: 8,173